1. 首页
  2. IT资讯

马化腾不会告诉你的 腾讯专属WEB前端知识结构和技能汇总

“u003Cdivu003Eu003Cpu003Eu003Cimg src=”http:u002Fu002Fp1.pstatp.comu002Flargeu002F5b470000e2da8f5cfe1f” img_width=”1280″ img_height=”854″ alt=”马化腾不会告诉你的 腾讯专属WEB前端知识结构和技能汇总” inline=”0″u003Eu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E项目起源u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E前端知识结构u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003Eu003Cimg src=”http:u002Fu002Fp9.pstatp.comu002Flargeu002F5b480000ce7b8d9eee1d” img_width=”1111″ img_height=”1007″ alt=”马化腾不会告诉你的 腾讯专属WEB前端知识结构和技能汇总” inline=”0″u003Eu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E图片的形式具有诸多的不便。缺失源图的我们,无法为此图贡献些什么,随着时间的迁移,或许有些技术点会发生改变,所以有了这个GitHub项目。我们可以通过协作的方式来共同维护这个项目。Git的历史记录也可以见证前端行业的一些变迁。u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E可视化效果u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E前端开发知识结构u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E前端工程师u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E浏览器u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EIE6u002F7u002F8u002F9u002F10u002F11 (Trident) u002F Edge (EdgeHTML)u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EFirefox (Gecko)u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EChromeu002FChromium (Blink)u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESafari (WebKit)u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EOpera (Blink)u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E编程语言u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJavaScriptu002FNode.jsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECoffeeScriptu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ETypeScriptu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E切页面u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EHTMLu002FHTML5u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECSSu002FCSS3u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESassu002FLESSu002FStylusu002FpostCSSu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EPhotoShopu002FPaint.netu002FFireworksu002FGIMPu002FSketchu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E开发工具u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E编辑器和IDEu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EVIMu002FSublime Text2u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ENotepad++u002FEditPlusu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EWebStormu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EEmacs EmacsWikiu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EBracketsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EAtomu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELime Textu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELight Tableu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECodeboxu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ETextMateu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ENeovimu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EKomodo IDE u002F Editu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EEclipseu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EVisual Studiou003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EVisual Studio Codeu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ENetBeansu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECloud9 IDEu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EHBuilderu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ENuclideu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E调试工具u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EFirebugu002FFirecookieu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EYSlowu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EIEDeveloperToolbaru002FIETesteru003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EFiddleru003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EChrome Dev Toolsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EDragonflyu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EDebugBaru003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EVenkmanu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECharlesu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E版本管理u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EGitu002FSVNu002FMercurialu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EGithubu002FGitLabu002FBitbucketu002FGitoriousu002FGNU Savannahu002FLaunchpadu002FSourceForgeu002FTeamForgeu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E代码质量u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECoding styleu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJSLintu002FJSHintu002Fjscsu002FESLintu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECSSLintu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EMarkup Validation Serviceu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EHTML Validatorsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E单元测试u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EQUnitu002FJasmineu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EMochau002FShouldu002FChaiu002FExpectu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EUnit JSu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E自动化测试u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EWebDriveru002FProtractoru002FKarma Runneru002FSahiu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003Ephantomjsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESourceLabsu002FBrowserStacku003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E前端库u002F框架u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EjQueryu002FUnderscoreu002FMootoolsu002FPrototype.jsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EYUI3u002FDojou002FExtJSu002FKISSYu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EBackboneu002FKnockoutJSu002FEmberjsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EAngularJSu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EBatarangu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EBootstrapu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESemantic UIu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJuice UIu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EWeb Atomsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EPolymeru003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EDhtmlxu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003Eqooxdoou003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EReactu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EBricku003Cu002Fpu003Eu003Cpu003Evue.jsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E前端标准u002F规范u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EHTTPu002F1.1: RFCs 7230-7235u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EHTTPu002F2u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EECMAScript3u002F5u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EECMAScript6u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EW3C: DOMu002FBOMu002FXHTMLu002FXMLu002FJSONu002FJSONPu002F…u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECommonJS Modulesu002FAMDu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EHTML5u002FCSS3u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESemantic Webu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EMicroDatau003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ERDFau003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EWeb Accessibilityu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EWCAGu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ERole Attributeu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EWAI-ARIAu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E性能u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJSPerfu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EYSlow 35 rulesu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EPageSpeedu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EHTTPWatchu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EDynaTrace’s Ajaxu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E高性能JavaScriptu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESEOu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E编程知识储备u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E数据结构u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EOOPu002FAOPu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E原型链u002F作用域链u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E闭包u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E编程范型u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E设计模式u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJavascript Tipsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E部署流程u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E压缩合并u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EYUI Compressoru003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EGoogle Clousure Complieru003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EUglifyJSu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECleanCSSu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E文档输出u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJSDocu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EDoxu002FDoxmateu002FGrunt-Doxmateu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E项目构建工具u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003Emakeu002FAntu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EGYPu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EGruntu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EGulpu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EYeomanu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EFISu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EModu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EES6+ 转换器u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ETraceuru003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EBabelu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E代码组织u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E类库模块化u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECommonJSu002FAMDu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EYUI3模块u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003Ewebpacku003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E业务逻辑模块化u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003Eboweru002Fcomponentu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E文件加载u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELABjsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESeaJSu002FRequire.jsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E模块化预处理器u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EBrowserifyu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E安全u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECSRFu002FXSSu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECSPu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESame-origin policyu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EADsafeu002FCajau002FSandboxu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E移动Webu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EHTML5u002FCSS3u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E响应式网页设计u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EZeptojsu002FiScrollu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EV5u002FSencha Touchu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EPhoneGapu002FCordovau003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EjQuery Mobileu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EW3C Mobile Web Initiativeu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EW3C mobileOK Checkeru003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EOpen Mobile Allianceu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EReact Nativeu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003Eionicu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E前沿技术社区u002F会议u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ED2u002FWebRebuildu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ENodePartyu002FW3CTechu002FHTML5梦工厂u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJSConfu002F沪JS(JSConf.cn)u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EQConu002FVelocityu002FSDCCu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJSConfu002FNodeConfu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECSSConfu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EYDNu002FYUIConfu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EHybridAppu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EWHATWGu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EMDNu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003Ecodepenu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003Ew3cplusu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECNodeu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E计算机知识储备u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E编译原理u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E计算机网络u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E操作系统u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E算法原理u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E软件工程u002F软件测试原理u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EUnicodeu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E软技能u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E知识管理u002F总结分享u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E沟通技巧u002F团队协作u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E需求管理u002FPMu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E交互设计u002F可用性u002F可访问性知识u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E可视化u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESVGu002FCanvasu002FVMLu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESVG: D3u002FRaphaëlu002FSnap.svgu002FDataVu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECanvas: CreateJSu002FKineticJSu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EWebGLu002FThree.JSu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E后端工程师u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E编程语言u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECu002FC++u002FJavau002FPHPu002FRubyu002FPythonu002F…u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E网页服务器u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ENginxu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EApacheu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELighttpdu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E数据库u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESQLu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EMySQLu002FPostgreSQLu002FOracleu002FDB2u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EMongoDBu002FCouchDBu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E数据缓存u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ERedisu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EMemcachedu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E文件缓存u002F代理u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EVarnishu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESquidu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E操作系统u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EUnixu002FLinuxu002FOS Xu002FWindowsu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E数据结构u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003Eu003Cimg src=”http:u002Fu002Fp1.pstatp.comu002Flargeu002F5b4200053fb2925ef55f” img_width=”1051″ img_height=”470″ alt=”马化腾不会告诉你的 腾讯专属WEB前端知识结构和技能汇总” inline=”0″u003Eu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E前端书籍推荐u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E★越少越简单,越适合入门,★多的要么是难度比较高,要么是比较适合在后面看,比如讲性能之类的书.u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECSSu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EEric Meyer 谈 CSS(卷二)★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECSS权威指南 (第3版)★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E精通CSS★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EHTML & CSS设计与构建网站★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJavaScriptu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJavaScript & jQuery交互式Web前端开发★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJavaScript DOM编程艺术 (第2版)★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJavaScript高级程序设计(第3版)★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E锋利的jQuery★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E高性能JavaScript★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJavaScript语言精粹★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJavaScript权威指南★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E编写可维护的JavaScript★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJAVASCRIPT语言精髓与编程实践★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EEffective Javascript★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ESecrets of the JavaScript Ninja★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJavaScript模式★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EJavaScript设计模式★★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E基于MVC的JavaScript Web富应用开发★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E性能实践u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E高性能网站建设指南★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E高性能网站建设进阶指南★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EWeb性能实践日志★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EWeb性能权威指南★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E版本控制工具u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E版本控制之道 (git)★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EPro Git★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EGit权威指南★★★★u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E后端书籍推荐u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELinux管理u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELinux 系统管理技术手册u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E鸟哥的 Linux 私房菜u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELinux 101 Hacksu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EUNIX Shell Scriptingu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EThe Linux Command Lineu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELinux Network Administrator’s Guideu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELinux编程u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELinux程序设计u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELinux系统编程u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EUnix环境高级编程u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EUnix编程艺术u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EThe Linux Programming Interfaceu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E程序员的自我修养u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E深入理解Linux内核u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EUnix网络编程u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ETCPu002FIP高级编程u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ECu002FC++u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003ELinux C编程一站式学习u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EC和指针u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EC陷阱与缺陷u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EC专家编程u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EC语言核心技术u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E彻底搞定C指针u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E征服C指针u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EC++编程思想u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E高质量程序设计指南—Cu002FC++语言u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EInside the C++ Object Modelu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EA Tour of C++u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EThe C++ Programming Languageu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EThe C++ Standard Library – A Tutorial and Referenceu003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EThe C++ Standard (INCITSu002FISOu002FIEC 14882-2011)u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003EOverview of the New C++u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E前端工作面试u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E前端工作面试问题u003Cu002Fpu003Eu003Cpu003E前端开发面试题(中文)u003Cu002Fpu003Eu003Cu002Fdivu003E”

原文始发于:马化腾不会告诉你的 腾讯专属WEB前端知识结构和技能汇总

主题测试文章,只做测试使用。发布者:℅傍ㄖ免沦陷dε鬼,转转请注明出处:http://www.cxybcw.com/11328.html

联系我们

13687733322

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:1877088071@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code